អាស័យដ្ឋាន

ផ្ទះលេខ 227 E0,

ផ្លូវឧកញ៉ា​ ទេព ផន(182)

សង្កាត់ ទឹកល្អក់២

ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ។

Tel: 011 622 494

e-mail: info@nicolehomemart.com

website:  www.nicolehomemart.com